Váš košík obsahuje
položky
v celkovej hodnote
EUR  0.00 bez DPH
  • Zobraziť

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Tento reklamačný poriadok stanovuje podmienky na reklamáciu tovaru zakúpeného v internetovom obchode KUDA PACKAGING na adrese www.zosivacky.sk prevádzkovanom firmou Ing. Kuda Pavel (ďalej len predajca).

1.2

Týmto reklamačným poriadkom sa riadi predajca i kupujúci.

1.3

Predávajúci je povinný kupujúcemu potvrdiť originálny záručný list výrobcu (pokiaľ je v balení výrobku).

1.4

Záručný list je vždy pri tovare, pri ktorom je nutné evidovať výrobné číslo na uplatnenie reklamácie (telefón a pod.) a je potrebný pri príjme do reklamačného konania. Pri tovare, kde nie je potrebná evidencia výrobného čísla, slúži na uplatnenie záruky daňový doklad, prípadne dodací list.

1.5

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

2.

ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

2.1

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Ustanovenie sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom (nie spotrebiteľ). Bližšie pozrite nákupný poriadok.

3.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

3.1

Dĺžka záručnej lehoty je uvedená pri každom tovare v záručnom liste. Ak nie je uvedená, je záručná lehota 24 mesiacov podľa zákona. Uvedené záručné lehoty sú určené pre spotrebiteľa, pre nie spotrebiteľa môžu byť záručné lehoty rozdielne.

3.2

Záručná lehota začína bežať dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

3.3

Záručná lehota sa predlžuje o čas, kedy bol tovar v reklamačnom konaní. Platí pre spotrebiteľa. Pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa záručná lehota nepredlžuje.

3.4

Informácie o technických parametroch sa riadia výhradne originálnymi popismi a dispozíciami výrobcu a nie sú dôvodom na príjem do reklamačného konania.

3.5

Pre záručnú opravu je potrebný reklamovaný výrobok, riadne vyplnený záručný list, daňový doklad alebo iný doklad preukazujúci nákup danej veci v našom obchode a dostatočnú identifikáciu veci.

3.6

Záruka sa vzťahuje na chyby, nevzťahuje sa na životnosť či opotrebovanie v dôsledku používania.

3.7

Ak dôjde pri výrobku k výmene za nový, nesčítajú sa opakované poruchy pri starom a novom výrobku.

3.8

Software update (pokiaľ vyložene neodstráni, neopraví uvedenú poruchu) alebo porucha nezistená nie sú medzi opakované poruchy započítané. Software update je považovaný iba za technické zdokonalenie výrobku, nie za chybu.

3.9

Pri neuznanej reklamácii sa nepredlžuje lehota záruky o čas strávený v reklamačnom konaní.

4.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

4.1

Reklamáciu vybavuje predajca.

4.2

So záručnou opravou sa môže kupujúci obrátiť i na autorizované servisné centrum danej značky. Predávajúci ale v tomto prípade nenesie zodpovednosť za vybavenie záručnej opravy.

4.3

Reklamácia je považovaná za vybavenú dňom, keď má kupujúci možnosť ju prevziať. Predávajúci je viazaný voľbou zákonnej možnosti vybavenia reklamácie, ktorú kupujúci zvolí pri jej uplatnení.

4.4

Ak požaduje zákazník odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 5.6 a 5.8, je nutné toto oznámiť už pri uplatnení reklamácie. Ak je nárok oprávnený, predajca vykoná iba posúdenie poruchy, posledná porucha sa už neopravuje. Ak dôjde k oprave poslednej poruchy, zákazník tým súhlasí s riešením reklamácie formou opravy.

4.5

Ak nie je predajcom dodržaná lehota reklamácie podľa bodu 6.2, oznámi túto skutočnosť zákazník predajcovi pred prevzatím reklamácie, reklamáciu si už nepreberie, vykoná prípadne iba kompletizáciu balenia a ďalej môže už zákazník požadovať riešenie tejto reklamácie, akoby išlo o chybu neodstrániteľnú.

4.6

Ak nie je predajcom dodržaná lehota reklamácie podľa bodu 6.2, ale reklamácia je vybavená opravou po tejto lehote, má zákazník možnosť postupu podľa bodu 4.5 alebo môže s opravou a predĺžením lehoty reklamácie súhlasiť. Súhlas s riešením reklamácie formou opravy a s predĺžením lehoty reklamácie udelí tým, že si reklamáciu prevezme z reklamačného konania i napriek tomu, že je o skutočnosti prekročenia lehoty reklamácie z bodu 6.2 zoznámený (postačujú informácie z riadneho reklamačného protokolu predajcu).

4.7

Reklamácie musia byť doložené riadne vyplnenými reklamačnými protokolmi (servisného strediska, predajcu a pod.) v originálnom vyhotovení a musí z nich byť zrejmá porucha (jej jasné znenie), servisný zásah a čas reklamácie.

4.8

Vrátenie kúpnej ceny sa rieši formou dobropisu bankovým prevodom. Po doručení originálneho potvrdenia prevzatia dobropisu bude vrátená suma poukázaná v lehote splatnosti na účet kupujúceho, najneskôr však do 30 dní.

5.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

5.1

Kupujúcemu je odporučené tovar dodaný predajcom prehliadnuť neodkladne po prevzatí a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o chybách. Predíde tak neskorším komplikáciám s prípadnou reklamáciou chyby veci, ktorá vznikla pri jej preprave. Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje vonkajšiu nepoškodenosť zásielky pri dodaní. Vonkajšia nepoškodenosť zásielky pri dodaní je predpokladom nepoškodenia veci pri preprave.

5.2

Ak zistí v priebehu záručnej lehoty kupujúci na tovare chybu, môže využiť nasledujúce možnosti.

5.2

Oznámi neodkladne skutočnosť reklamačnému oddeleniu predajcu a to buď e-mailom, formulárom, písomne na adresu predajcu, osobne alebo telefonicky.


 

5.3

Pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu sériových čísel tovaru a sériových čísel v záručnom liste, prípadne v dodacom liste. Táto povinnosť sa týka iba kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom. Spotrebiteľovi je odporúčaná, môže tak predísť neskorším komplikáciám pri prípadnej reklamácii.

5.4

Zachovať kompletnosť tovaru. Tzn. nestratiť dokumentáciu či ďalšie doplnkové komodity, ktoré boli obsiahnuté v originálnom balení dodanom predávajúcim (platí najmä v prípade vrátenia tovaru spotrebiteľom v 14-dňovej lehote, pre ostatné prípady sa odporúča).

5.5

Po záručnej oprave si kupujúci tovar vyzdvihne po dohode a bez zbytočných odkladov.

5.6

Po opakovanej záručnej chybe vzniká kupujúcemu právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo na výmenu za nový bezchybný tovar. Ustanovenie sa vzťahuje na spotrebiteľa. Kupujúci nie spotrebiteľ sa riadi Obchodným zákonníkom v platnom znení a s tým vyplývajúcimi zákonnými nárokmi.

5.7

Ak ide o neodstrániteľnú chybu, vzniká kupujúcemu právo na primeranú zľavu z ceny veci, na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo na výmenu za nový bezchybný tovar. Ustanovenie sa vzťahuje na spotrebiteľa. Kupujúci nie spotrebiteľ sa riadi Obchodným zákonníkom v platnom znení a s tým vyplývajúcimi zákonnými nárokmi.

5.8

Za opakovaný výskyt chýb (viacnásobnú chybu) sa podľa judikatúry považujú tri rovnaké alebo štyri akékoľvek uznané chyby.

5.9

V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu dopravného v nutnej výške (náklady je nutné riadne doložiť a predajca ich po dohode vyplatí spätne). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ zo strany spotrebiteľa nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá usudzovať, že z jeho strany išlo o zneužitie práv). Ustanovenie sa vzťahuje na spotrebiteľa. Kupujúci nie spotrebiteľ si hradí náklady na prepravu vždy v plnej výške.

5.10

Podľa § 53, ods. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka má zákazník právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do lehoty 14 dní od doručenia tovaru. Tovar na ktorý chcete uplatniť spomínané právo by mal byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nemal by niesť známky použitia alebo poškodenia a mal by byť kompletný (tzn. príslušenstvo, záručný list, návod atď.). Ustanovenie sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom (nie spotrebiteľ). Bližšie pozrite nákupný poriadok.

5:11

Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si reklamovanú vec najneskôr do 14 dní od uplynutia lehoty reklamácie. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie, a to vo výške 1000 Kč/deň.

6.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

6.1

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku či služby potrebný na odborné posúdenie chyby.

6.2

Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodne predávajúci so spotrebiteľom inak. Lehota odstránenia chyby je určená pre spotrebiteľa, pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom nie je dĺžka vybavenia reklamácie pevne stanovená (ide o nevyhnutne dlhý čas).

6.3

Lehotou reklamácie sa rozumie čas od prijatia tovaru na reklamáciu až do času, keď kupujúci po vybavení reklamácie mal možnosť vec prevziať.

6.4

Ak si nevyzdvihne kupujúci vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. Ak je predávajúcemu známa adresa kupujúceho a ak ide o vec väčšej hodnoty (podľa nar. Vlády 258/1995 Zb. hodnota nad 3000,- Kč), je predávajúci povinný o zamýšľanom predaji kupujúceho vopred vyrozumieť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu (15 dní) na vyzdvihnutie veci.

6.4.1

Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok predaja po odčítaní poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

7.

NEMOŽNOSŤ UPLATNENIA ZÁRUKY

7.1

Ak vypršala pri reklamovanom tovare dňom prevzatia na reklamáciu záručná lehota.

7.2

Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému prostrediu, pre ktoré je vec určená.

7.3

Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

7.4

Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami.

7.5

Zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej norme ČSN.

7.6

Tovar bol poškodený živlami.

7.7

Mechanickým poškodením výrobku t. j. zlomením, pádom, vlhkosťou a pod.

8.

ZÁVER

8.1

Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi podľa platných zákonov, noriem a predpisov.

8.2

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

8.3

Staršie verzie reklamačného poriadku sú k dispozícii na vyžiadanie na e-maile
kuda@obalar.cz.

8.4

Reklamácia je evidovaná číslom.

8.5

Príjem reklamácie je potvrdzovaný e-mailom z adresy
kuda@obalar.cz. Na tento e-mail tiež smerujte otázky týkajúce sa vašej reklamácie.

8.6

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 15. 9. 2010.


KATEGÓRIE

Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Platobná metóda

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
KUDA PACKAGING, Oty Kovala 1108, 33441 Dobřany, +420603239953, http://www.kuda-packaging.com

JavaScript musí být povolen