Váš košík obsahuje
položky
v celkovej hodnote
EUR  0.00 bez DPH
  • Zobraziť

OBCHODNÉ PODMIENKY

1.

ÚVOD

1.1

Tento nákupný poriadok ustanovuje podmienky pre nákup medzi prevádzkovateľom internetového obchodu KUDA PACKAGING (ďalej len predajca) a zákazníkom (ďalej len kupujúci). Prevádzkovateľom je spoločnosť Ing. Kuda Pavel, so sídlom Oty Kovala 1108, 33441 Dobřany, IČO 70022577, DPH CZ7807144928. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Nákup je možný iba nie spotrebiteľom. Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel).

1.2.

VYMEDZENIE POJMOV

1.2.1

Zmluva kúpna, o diele, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

1.2.2

Dodávateľ/predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

1.2.3

Kupujúci/spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ nemôže nakupovať v tomto e-shope a uzatvárať tak s predajcom kúpnu zmluvu a jeho objednávky sú považované za neplatné.

1.2.4

Kupujúci/nie spotrebiteľ - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.2.5

Kúpna zmluva - návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je uvedenie ponuky v internetovom obchode
www.zosivacky.sk, kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky predávajúcim, ktorý je povinný túto objednávku neodkladne potvrdiť. Potvrdenie objednávky predávajúcim však nemá vplyv na vznik samotnej kúpnej zmluvy. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

1.2.6

Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach - uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy. Zmluva je uzatváraná v českom jazyku, ak tomu bránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, je možné zmluvu uzavrieť i v inom, pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná s cieľom jej úspešného plnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne upraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

2.

OBJEDNÁVKA

2.1

Objednávku je možné urobiť on-line košíkom, telefonicky, e-mailom, faxom.


2.2

Akákoľvek forma objednávky spomenutá v bode 2.1 je záväzná.

2.3

Objednaním tovaru kupujúci akceptuje nákupný poriadok a reklamačný poriadok vystavený predajcom (súhrne obchodné podmienky).

2.4

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu údaje potrebné na úspešné splnenie objednávky.

2.5

Kúpna zmluva je uzatvorená v momente prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim, jej potvrdenie na vznik nemá vplyv.

2.6

Objednaný tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po zaplatení a prevzatí tovaru.

2.7

Objednaním tovaru kupujúci dáva súhlas predávajúcemu na používanie osobných údajov na interné potreby predávajúceho. Pozrite Ochrana osobných údajov.

3.

REKLAMÁCIE

3.1

Reklamácie tovaru sa riadia reklamačným poriadkom prevádzkovateľa internetového obchodu v súlade s príslušnými zákonmi Českej republiky.

3.2

Reklamácie zásielky, t. j. poškodenie či iné nezrovnalosti kupujúci oznámi predávajúcemu bez zdržania po prevzatí tovaru do 24 hodín tak, aby nebola znemožnená reklamácia u dopravcu.

4.

ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD KÚPNEJ ZMLUVY UZATVORENEJ S POMOCOU PROSTRIEDKOV DIAĽKOVEJ KOMUNIKÁCIE

4.1

Podľa § 53, ods. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do lehoty 14 dní od doručenia tovaru, pričom prejav vôle o odstúpení od zmluvy musí byť predávajúcemu doručený najneskôr 14. deň po prevzatí veci. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Tovar na ktorý chcete uplatniť spomínané právo by mal byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nemal by niesť známky použitia alebo poškodenia a mal by byť kompletný (tzn. príslušenstvo, záručný list, návod atď.). Ustanovenie sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom. Tovar neposielajte v žiadnom prípade na dobierku. Prípadné finančné plnenie bude vykonané účtovným dobropisom (nutné potvrdenie prevzatia) a následne prevodom na bankový účet, najneskôr do 14 dní od doručenia potvrdeného prevzatia dobropisu. V prípade nesplnenia uvedených podmienok bude také odstúpenie od zmluvy akceptované, ale spotrebiteľovi bude vyúčtovaná náhrada vzniknutého zníženia hodnoty veci. Vzťahuje sa na zmluvu uzatvorenú na diaľku.

4.2

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy podľa bodu 4.1 v týchto prípadoch:.

a)

na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia

b)

na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle dodávateľa

c)

na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu

d)

na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal

e)

na dodávku novín, periodík a časopisov

f)

spočívajúcich v hre alebo lotérii

5.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

5.1

Predávajúci má za povinnosť splniť záväznú objednávku kupujúceho, tovar odoslať v dohodnutom termíne.

5.2

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad. Ak je kupujúci platca DPH s rozpisom DPH.

5.3

Predávajúci potvrdí kupujúcemu záručný list, pokiaľ je pri výrobku priložený.

5.4

Po odstúpení kupujúceho od zmluvy vykoná predávajúci posúdenie požiadavky bez zbytočných odkladov. Najdlhšie do 30 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Finančné plnenie bude vykonané účtovným dobropisom (nutné potvrdenie prevzatia) a následne prevodom na bankový účet, najneskôr do 14 dní od doručenia potvrdeného prevzatia dobropisu.

5.5

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nie je schopný finančne plniť podmienky kúpnej zmluvy.

5.6

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci odmietne objednaný tovar prevziať.

5.7

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa stane plnenie nemožné, tovar sa nevyrába, ak sa zmení výrazne cena, ak sa zmení výrazne dodacia lehota, ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.

5.8

Zmena ceny vyhradená - chybne uvedená cena, chyba systému, chybné zadanie, ľudský faktor a pod.

5.9

Podľa zákona na ochranu osobných údajov sa predávajúci zaväzuje k neposkytnutiu osobných údajov tretím osobám. Pozrite Všetko o nákupe.

6.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

6.1

Kupujúci je povinný uviesť predávajúcemu osobné údaje potrebné na úspešné plnenie objednávky.

6.2

Finančné plnenie vykoná kupujúci v riadnom termíne.


6.3

Kupujúci prevezme tovar v riadnom termíne.

6.4

Ak nie je predávajúci schopný z akýchkoľvek dôvodov plniť objednávku kupujúceho, má kupujúci právo od objednávky odstúpiť.

6.5

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 53 (7) Obč. zák. Pozrite čl. 4.

6.6

Ak požiada kupujúci predajcu o vymazanie osobných údajov z databázy, musí tak predávajúci bez odkladu urobiť.

6.7

Ak neprevezme kupujúci objednaný tovar v termíne a bude chcieť tovar zaslať opätovne, potom nesie pôvodné i ďalšie náklady na dodanie v plnej výške.

6.8

Ak neprevezme kupujúci objednaný tovar v termíne alebo ak odmietne objednaný tovar prevziať a o tovar už nebude mať ďalej záujem, môže predávajúci požadovať preplatenie všetkých vynaložených nákladov spojených s plnením objednávky kupujúceho a vynaložených nákladov na zaslanie výzvy.

7.

ZÁVER

7.1

Dňom vykonania záväznej objednávky sa nákupný poriadok predávajúceho stáva pre kupujúceho záväzným.

7.2

Staršie verzie nákupného poriadku sú k dispozícii na vyžiadanie na e-maile
kuda@obalar.cz
 

7.3

Tento nákupný poriadok nadobúda účinnosť dňa 15. 9. 2010.


KATEGÓRIE

Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Platobná metóda

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
KUDA PACKAGING, Oty Kovala 1108, 33441 Dobřany, +420603239953, http://www.kuda-packaging.com

JavaScript musí být povolen